The Association For Environmental Education of Thailand

สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย

ส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

The Association For Environmental Education of Thailand

สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย